Stránka je v beta verzi a je otevřená pouze pro registraci učitelů , pracujeme na kvalitě a nových funkcionalitách, které vám vše usnadní. O spuštení a otevření pro studenty vás budeme již brzo informovat mailem a na Facebooku.

Všeobecné obchodní podmínky

PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Pyjamas Academy provozované společností Pay Solutions, a.s., se sídlem Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233, společnosti zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 6004/B, (dále i jako “Pay Solutions”) jsou vypracovány společností v souladu s ustanovením § 273 Obchodního zákoníku a stanovují práva a povinnosti Pyjamas Academy a Učitelů a zásady právního vztahu mezi těmito subjekty. Společnost Pay Solutions je právnickou osobou se sídlem na území Slovenské republiky, která poskytuje zprostředkovatelské služby v oblasti služeb a vzdělávání pro veřejnost prostřednictvím internetu, přičemž tyto podmínky jsou nedělitelnou součástí smluvního vztahu mezi Pyjamas Academy a Učitelem a jsou pro zúčastněné osoby závazné.

 1. Úvodní ustanovení a Definice pojmů

Cena – znamená cenu za službu (pozn. Vyučovací hodinu), kterou Učitel poskytuje Studentovi včetně Provize Pyjamas Academy v souladu s těmito VOP;

Heslo – znamená kód pro přístup do Účtu Uživatele, zvolený Uživatelem při vyplnění Registračního formuláře; 

Občanský zákoník – znamená zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění;

Obchodní zákoník – znamená zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění;

Odměna – znamená Odměnu Učitele za odučení Vyučovací hodiny prostřednictvím Pyjamas Academy určenou Učitelem podle jeho vůle tak, aby odpovídala jeho vědomostem a schopnostem a byla konkurenceschopná;

Pay Solutions – znamená obchodní společnost – soukromou akciovou společnost založenou podle práva Slovenské republiky Pay Solutions, a.s., se sídlem Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233, společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, Oddíl: Sa, Vložka číslo: 6004/B, která je provozovatelem aplikace Pyjamas Academy;

Uživatel – znamená Studenta a/anebo Učitele;

Předměty duševního vlastnictví – znamená software, data, autorská práva, ochranné známky, servisní známky, práva (registrovaná anebo neregistrovaná) k designu, obchodní značky, osvědčení o známce, práva k topografiím, pseudonymům, doménám, obchodní jméno a jiné označení původu, goodwill související s výše uvedeným a registrace výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu a přihlášky k registraci výše uvedeného, včetně všech rozšíření, změn nebo obnovení jakékoliv registrace nebo přihlášky; práva k vynálezům, objevům a nápadům, bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto vynálezům, objevům a nápadům v jakémkoliv právním řádu; patenty, přihlášky patentů včetně všech jejich rozšíření, změn nebo obnovení v jakémkoliv právním řádu; práva k neveřejným informacím, obchodnímu tajemství, know-how, vzorům, procesům, postupům, záznamům o výzkumu a vynálezech, informace o testech, průzkumy trhu, softwarové a utajované informace, bez ohledu na možnost přihlášení patentu týkajícího se výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu, a práva podle jakéhokoliv právního řádu omezit používání, nebo zveřejňování výše uvedeného kteroukoliv osobou; písemnosti a veškerá dokumentace bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto písemnostem a dokumentaci v jakémkoliv právním řádu; registrace a přihlášky autorských práv v jakémkoliv právním řádu, obnovení nebo rozšíření těchto registrací a přihlášek; a práva vyplývající z licencí a další obdobná práva z duševního vlastnictví;

Profil uživatele – znamená soubor informací o Uživateli, dobrovolně zadávaných Uživateli při Registraci prostřednictvím Registračního formuláře;

Provize – znamená Provizi Pyjamas Academy, kterou si Pyjamas Academy účtuje za zprostředkování výuky mezi Studentem a Učitelem; Provize je zahrnutá v Ceně a je stanovená jako 20 % z Odměny určené Učitelům za Vyučovací hodinu;

Pyjamas Academy – znamená webovou stránku, která si klade za cíl sloužit jako zprostředkovatel Výuky mezi Učitelem a Studentem prostřednictvím vlastní unikátní internetové platformy vytvořené jejím provozovatelem a která zabezpečuje výuku předmětů online, prostřednictvím vlastní Výukové platformy, podle aktuální nabídky předmětů zveřejněných na Webové stránce;

Rámcová smlouva – znamená Smlouvu – závazkově-právní vztah mezi Pyjamas Academy a Učitelem; Rámcová smlouva a Smlouva podle těchto VOP jsou pojmy totožné;

Registrace – znamená vyplnění a potvrzení Registračního formuláře na Webové stránce www.pyjamasacademy.sk/registracia-ucitel Učitelem, jehož součástí je i vyjádření souhlasu s VOP a následně zařazení Učitele do seznamu;

Registrační formulář – znamená úkon Učitele, který vyjadřuje vůli Učitele poskytovat vzdělávání na Webové stránce instituce Pyjamas Academy, tj. odeslaný registrační formulář obsahující informace o Učiteli. Odesláním registračního formuláře Učitel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a bez výhrad akceptuje všechna ustanovení ve znění platném v den odeslání Registračního formuláře. Podmínkou platnosti Registračního formuláře je úplné a pravdivé vyplnění veškerých Registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každý Registrační formulář musí obsahovat:

Rezervace – znamená rezervaci Vyučovací hodiny Studentem; Student je oprávněný uskutečnit Rezervaci Vyučovacího předmětu u kteréhokoliv dostupného Učitele v libovolném termínu a čase, který je v době Rezervace dostupný;

Student – znamená fyzickou osobu anebo právnickou osobu, která na základě Registrace užívá služby na doméně Pyjamas Academy prostřednictvím internetu, která uzavřela se společností Pyjamas Academy smlouvu na dálku v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování elektronického vzdělávání na dálku. Student je fyzická osoba, které je poskytováno vzdělávání prostřednictvím Učitele prostřednictvím unikátní Výukové platformy Pyjamas Academy;

Účet – znamená osobní konto každého Uživatele, které je Uživateli přístupné po vyplnění Uživatelského jména a hesla;

Učitel – znamená osobu (fyzická anebo právnická osoba), která na základě Registrace užívá služby na doméně Pyjamas Academy prostřednictvím internetu, která uzavřela s provozovatelem Pyjamas Academy smlouvu na dálku v souladu s těmito VOP, jejímž předmětem je poskytování elektronického vzdělávání na dálku; Učitel je vždy fyzická osoba, která poskytuje vzdělávání Studentovi prostřednictvím unikátní Výukové platformy Pyjamas Academy, a to vlastním jménem anebo jménem společnosti, v jejímž jméně jedná;

Uživatelské jméno – znamená uživatelské jméno, pod kterým Uživatel vystupuje ve Výukové platformě, a které zároveň slouží jako přihlašovací jméno do Pyjamas Academy;

VOP – znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky v platném znění;

Výplatní den – znamená den, kdy je Učitel oprávněn požadovat vyplacení Odměny za odučené hodiny prostřednictvím Pyjamas Academy a který je (i) 15. dnem kalendářního měsíce a (ii) posledním dnem kalendářního měsíce, avšak jen za předpokladu, že se na Kontě Učitele nachází Odměna v úhrnné výši nejméně 50,- Eur (slovy: padesát eur), pokud není v konkrétním případě Smluvními stranami dohodnuto jinak; Odměna se považuje za vyplacenou momentem jejího odepsání z bankovního účtu Pyjamas Academy;

Vyučovací hodina – znamená časový úsek trvání výuky Studenta; jde o Učitelem zpoplatněné vyučování na dálku v příslušném odboru trvající předem dohodnutou dobu, vedené mezi Studentem a Učitelem prostřednictvím multimediální videokonference přes Výukovou platformu Pyjamas Academy;

Výuka předmětů online – znamená výuku předmětů prostřednictvím internetu, přes Výukovou platformu Pyjamas Academy;

Výuková platforma – znamená vlastní internetovou platformu vzdělávání společnosti provozovatele poskytovanou Studentovi prostřednictvím internetu a domény Pyjamas Academy, která umožňuje hlasovou, obrazovou a textovou multimediální komunikaci mezi Studentem a Učitelem;

Vyučovací předmět – znamená jakýkoliv předmět zvolený Studentem podle aktuální nabídky předmětů zveřejněné na Webové stránce;

Vzdělávání online – znamená webový portál poskytující výuku Studentům prostřednictvím multimediální videokonference přes Výukovou platformu Pyjamas Academy;

Webová stránka – znamená www.pyjamasacademy.sk;

Zákon o ochraně osobních údajů – znamená zákon č. 122/2013 Sb. v platném znění;

Smlouva – znamená Rámcovou smlouvu uzavřenou mezi provozovatelem Pyjamas Academy a Učitelem, která zakládá závazkový vztah mezi Pyjamas Academy a Učitelem, a jejímž předmětem je zejména úprava práv a povinností Pyjamas Academy a Učitele zprostředkováním vzdělávání prostřednictvím internetu; Smlouvou se rozumí objednávka Vyučovací hodiny vytvořená Studentem v rámci Rezervace uzavřená v souladu s VOP. Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky (VOP). Odlišná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ujednáními podle VOP;

Smluvní strany – znamená Uživatel a Pyjamas Academy.

 1. Všeobecná ustanovení o Pyjamas Academy

2.1.   Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Učitele a Pyjamas Academy při používání platformy Pyjamas Academy a jsou neoddělitelnou součástí Registrace Učitele. Učitel se vyplněním a odesláním Registračního formuláře a vyjádřením bezvýhradného souhlasu s VOP, zavazuje, že je bude dodržovat.

2.2.   Pyjamas Academy je internetová platforma, která nabízí Studentům zprostředkování a zabezpečení Vyučovacích hodin, jejichž předmětem je Výuka předmětů online podle aktuální nabídky předmětů zveřejněné na Webové stránce. Pyjamas Academy nenese odpovědnost za obsahovou kvalitu Výuky předmětů.

2.3.   Přihlášení se na Vyučovací hodinu je veřejně přístupné pro všechny osoby, které jsou v Pyjamas Academy registrované.

2.4.   Výuka předmětů probíhá ve virtuálním prostoru prostřednictvím unikátní Výukové platformy Pyjamas Academy, na Webové stránce www.pyjamasacademy.sk.

2.5.   Pyjamas Academy poskytuje výuku předmětů během celého kalendářního roku.

2.6.   Jednotlivé předměty jsou rozděleny do skupin podle následných kategorií: a/ jazyky, b/ věda, c/ umění, d/ osobní rozvoj, e/ technologie, f/ doučování, přičemž Student je oprávněný přihlásit se na jakoukoliv Vyučovací hodinu u Učitele, který výuku daného předmětu poskytuje, a to v libovolném počtu hodin.

 1. Vznik, změna a zánik závazkového vztahu mezi Pyjamas Academy a Uživatelem

3.1.   Smluvní vztah mezi Pyjamas Academy a Uživatelem vzniká na základě vyplnění a odeslání Registračního formuláře uveřejněného na Webové stránce. Registrace, jakož i užívání dalších služeb Pyjamas Academy je bezplatné.

3.2.   Pyjamas Academy je oprávněna v závislosti na změnách příslušných právních předpisů SR, anebo své obchodní politiky, anebo na základě rozhodnutí Pyjamas Academy změnit anebo úplně nahradit tyto VOP. Tuto změnu Pyjamas Academy zveřejní na své Webové stránce spolu s určením platnosti a účinnosti takové změny, přičemž zveřejnění zajistí Pyjamas Academy nejméně 1 měsíc před navrhovaným dnem účinnosti změn.

3.3.   Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou těchto VOP, je povinen písemně oznámit Pyjamas Academy nejpozději do dne účinnosti změny, že změny obchodních podmínek nepřijímá. Pokud Uživatel neoznámí Pyjamas Academy před navrhovaným dnem nabytí účinnosti změn, že změny podle bodu 3.2 tohoto článku VOP nepřijímá, platí domněnka, že Uživatel tyto změny přijal. Pokud Uživatel nesouhlasí se změnami VOP podle bodu 3.2 tohoto článku VOP, má právo na okamžité ukončení trvání Smlouvy před navrhovaným dnem účinnosti těchto změn.

 1. Registrace

4.1.   Podmínkou užívání služeb Pyjamas Academy ze strany Učitele je bezplatná Registrace.

4.2.   Pokud je Učitel fyzickou osobou, je povinný při vyplnění Registračního formuláře uvést své jméno a příjmení, heslo, e-mailovou adresu, vyučovací jazyk, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání, a Vyučovací předmět, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání s uvedením názvu a popisu Vyučovacího předmětu (např. úroveň - začátečníci, pokročilí) a Ceny za Vyučovací hodinu.

4.3.   Pokud je Učitel právnická osoba je povinný při vyplnění Registračního formuláře uvést své obchodní jméno, sídlo, heslo, emailovou adresu, vyučovací jazyk, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání a Vyučovací předmět, ve kterém bude Studentovi poskytovat vzdělávání s uvedením názvu a popisu Vyučovacího předmětu (např. úroveň - začátečníci, pokročilí) a Ceny za Vyučovací hodinu.

4.4.   V případě, že Registraci vykonává fyzická osoba, která v době Registrace nedovršila věku 18 let, bere na vědomí, že jí provedený úkon se považuje za přiměřený její rozumové a duševní vyspělosti odpovídající jejímu věku a je jím vázaná stejně jako ostatní Uživatelé.

4.5.   Učitel je oprávněný kdykoliv vykonat změnu kteréhokoliv údaje uvedeného v bodu 4.2. a bodu 4.3. tohoto článku VOP; o takto vykonané změně údajů uvedených v Registračním formuláři, anebo v Profilu Učitele, Učitel není povinný Pyjamas Academy písemně informovat; Učitel je povinný uvádět pravdivé informace o své osobě; Pokud Učitel nesplní povinnosti podle tohoto bodu 4.5. VOP, je Pyjamas Academy oprávněna okamžitě ukončit smluvní vztah mezi Učitelem a Pyjamas Academy, Účet Učitele zablokovat, jakož i uplatňovat si případnou náhradu škody, která jí vznikla, podle platných právních předpisů SR.

4.6.   Pyjamas Academy je oprávněná vyzvat Učitele v případě pochybností o správnosti údajů zadávaných v Registračním formuláři k prokázání jejich správnosti a pravdivosti; Pokud nebude správnost údajů navzdory výzvě v přiměřené době prokázaná, Pyjamas Academy je oprávněná smluvní vztah s Učitelem okamžitě ukončit a Účet Učitele zablokovat.

4.7.   Učitel je oprávněný rozšířit svůj Profil v části Vyučovacích předmětů a poskytovat výuku Studentům v několika Vyučovacích předmětech, a to na základě jeho vědomostí a zkušeností. Učitel se zavazuje poskytovat výuku jen v takových předmětech, ve kterých dosahuje potřebné vědomosti a zkušenosti tak, aby nepoškozoval dobré jméno Pyjamas Academy a jejích služeb.

4.8.   Pyjamas Academy si před schválením Profilu Učitele vyhrazuje právo odzkoušení způsobilosti Učitele vyučovat online, resp. přes Výukovou platformu Pyjamas Academy. Učitel je povinný poskytnout ukázkovou hodinu Pyjamas Academy v případě, pokud k tomu bude ze strany Pyjamas Academy vyzván.

4.9.   Učitel vykonáním registrace na Webové stránce Pyjamas Academy uděluje Pyjamas Academy výslovný souhlas s vyhotovováním a používáním jeho podobizny, obrazových a zvukových snímků a záznamů týkajících se Učitele a jeho projevů osobní povahy, a to všechno v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 Občanského zákoníku. Tento výslovný souhlas podle předchozí věty tohoto článku VOP trvá minimálně po dobu trvaní smluvního vztahu mezi Učitelem a Pyjamas Academy a v nezbytném rozsahu i po ukončení trvání tohoto smluvního vztahu, pokud není Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

4.10. Učitel není oprávněný zpřístupnit přihlašovací údaje do Účtu třetí osobě a rovněž není oprávněný umožnit třetí osobě realizaci Výuky přes Výukovou platformu Pyjamas Academy jménem Učitele. Porušení povinnosti podle předchozí věty tohoto článku VOP se považuje za jejich podstatné porušení a zakládá právo Pyjamas Academy odstoupit od Smlouvy.

 1. Vyučovací hodina v Pyjamas Academy

5.1.   Délka a trvaní Vyučovací hodiny je předmětem dohody mezi Učitelem a Studentem; Výuka probíhá online, prostřednictvím multimediální videokonference vedené přes vlastní Výukovou platformu Pyjamas Academy.

5.2.   V době zahájení Vyučovací hodiny je Učitel povinný přihlásit se do svého Účtu a začít Vyučovací hodinu řádně a včas.

5.3.   Po skončení každé Vyučovací hodiny má Učitel právo na poskytnutí zpětné vazby od Studenta za účelem zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání; poskytnutí zpětné vazby Učiteli je dobrovolné, závisí výlučně na vůli Studenta a Učitel na ni nemá právní nárok.

5.4.   Učitel je povinný zaslat Studentovi nahrávku průběhu Vyučovací hodiny v případě, pokud ho Student k tomu vyzve. Nahrávka je výlučným vlastnictvím Pyjamas Academy a Učitel není oprávněný ji dále šířit, kopírovat, zveřejňovat, anebo jinak používat.         

 1. Platba za Vyučovací hodinu

6.1.   Pyjamas Academy poskytuje služby v oblasti zprostředkování vzdělávání pro veřejnost prostřednictvím internetu a tyto služby zpoplatňuje Cenou.

6.2.   Pyjamas Academy má nárok na Provizi ve výši 20 % z Odměny Učitele z každé odučené Vyučovací hodiny.

6.3.   Platební operace spočívající v převodu odměny Učiteli za odučenou Vyučovací hodinu zajišťuje Pyjamas Academy prostřednictvím zabezpečeného platebního systému Besteron. Učitel bere na vědomí, že mu bude vyplacená Odměna za Vyučovací hodinu snížená o Provizi připadající Pyjamas Academy ve smyslu bodu 6.2. tohoto článku VOP. Platba za Vyučovací hodinu se považuje za provedenou odepsáním příslušné finanční částky z bankovního účtu Pyjamas Academy.

6.4.   Učitel nemá nárok na zaplacení Odměny za Vyučovací hodinu v případě technických, anebo jakýchkoliv jiných problémů, na základě kterých došlo k přerušení Vyučovací hodiny, a které se vyskytly na straně Učitele, pokud ve chvíli, kdy došlo k přerušení Vyučovací hodiny, nebylo odučených alespoň 80 % předmětné Vyučovací hodiny.

6.5.   Pokud došlo k technickým problémům na straně Pyjamas Academy, Učitel je povinný obrátit se přímo na Pyjamas Academy prostřednictvím kontaktního formuláře uveřejněného na Webové stránce, načež Pyjamas Academy v přiměřené lhůtě obeznámí Uživatele s možným řešením problému způsobem a ve lhůtách podle čl. 11 těchto VOP.

6.6.   Učitel nemá nárok na Odměnu za Vyučovací hodinu a už uskutečněná platba za Vyučovací hodinu je Studentovi vrácená v přiměřené výši formou zpětného vyrovnání Kreditu z důvodů, které nevznikly na straně Studenta, za následujících podmínek:

 1. pokud dojde k prokazatelnému výpadku internetového připojení během trvání Vyučovací hodiny ze strany Učitele;
 2. pokud Vyučovací hodina neproběhla v souladu s VOP.

6.7.   Pyjamas Academy je povinná uskutečnit převod finančních prostředků zodpovídajících Odměně za odučené Vyučovací hodiny na bankovní účet Učitele určený při Registraci. Pyjamas Academy realizuje převody Odměny za zrealizované Vyučovací hodiny vždy ve Výplatních dnech následovně: (i) poprvé do patnáctého dne příslušného kalendářního měsíce a (ii) podruhé k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Učitel bere na vědomí, že Pyjamas Academy převede finanční prostředky odpovídající Odměně za odučené hodiny jen za předpokladu, že souhrn Odměn Učitele za odučené Vyučovací hodiny bude v minimální hodnotě 50,- Eur (slovy padesát eur). Pokud Odměna náležící Učiteli nedosáhne k Výplatnímu dni příslušného kalendářního měsíce minimálně hodnoty 50,- Eur (slovy padesát eur), bude vyplacena až v dalším Výplatním termínu, pokud došlo k naplnění podmínky minimální hodnoty ve výši 50,- Eur (slovy padesát eur).

 1. Storno, zrušení Rezervace a sankce

7.1.   Pokud není Student připojený v dojednaný termín a čas Vyučovací hodiny, jakož ani 15 min. po předpokládaném čase zahájení Vyučovací hodiny z jakéhokoliv důvodu bez předchozího uvědomení Učitele, Učitel není povinen Vyučovací hodinu nahradit. V případě nedodržení dojednaného termínu a času Vyučovací hodiny ze strany Studenta má Učitel nárok na Odměnu ve výši 100 %.

7.2.   Pokud není Učitel připojený v dojednaný termín a čas Vyučovací hodiny z jakéhokoliv důvodu bez předchozího uvědomení Studenta, je Učitel povinný danou Vyučovací hodinu po dohodě se Studentem nahradit bez nároku na Odměnu. Opakované nesplnění povinnosti podle předchozí věty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

7.3.   Student je oprávněný zrušit uskutečněnou Rezervaci Vyučovací hodiny u Učitele maximálně 24 hodin před plánovaným začátkem Vyučovací hodiny bez uvedení důvodu. V tomto případě nemá Učitel nárok na Odměnu.

7.4.   V případě, že Student zruší Rezervaci Vyučovací hodiny méně než 24 hodin před plánovaným začátkem Vyučovací hodiny, má Učitel nárok na úhradu 50 % Odměny.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

8.1.   Pyjamas Academy je povinná:

 1.              poskytovat služby s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, zachovávat mlčenlivost o obsahu smluvního vztahu s Učitelem;
 2. zajistit dostatečné technické vybavení a internetové připojení pro účely zabezpečení kvalitní výuky a vzdělávání Studenta online;
 3. poskytovat Učiteli potřebnou součinnost při výuce Studentů.

8.2.   Pyjamas Academy je oprávněná:

 1. zpřístupnit údaje, které Učitel uvádí ve svém Profilu uživatele za účelem poskytnutí dostatečných informací o jeho osobě, zkušenostech a Vyučovacím předmětu Studentovi;
 2. účtovat si za každou provedenou platbu Studenta ve prospěch Učitele Provizi, a to tak, že je oprávněná příslušnou sumu Provize stáhnout z Ceny, a to v každém jednotlivém případě;
 3. nepovolit registraci Učiteli, případně omezit přístup Učiteli k některým službám v případě, že porušuje ustanovení Smlouvy, anebo tyto VOP;
 4. zrušit Registraci Učitele, který podstatným způsobem porušuje ustanovení Smlouvy, anebo tyto VOP. Učitel, kterému byla v souladu s těmito VOP Registrace zrušena, není oprávněn nadále využívat služby poskytované Pyjamas Academy.

8.3.   Pyjamas Academy neodpovídá za obsahovou a organizační stránku jednotlivých Vyučovacích hodin, jakož ani za učební osnovy, učebnice a jiné materiály, které byly Studentovi poskytnuté ze strany Učitele; Výběr vhodného Učitele je výlučným právem Studenta a obsah Vyučovací hodiny je předmětem dohody mezi Učitelem a Studentem.

8.4.   Učitel je povinen:

 1. poskytovat služby a výuku Studenta v příslušném vyučovacím oboru, na základě jeho požadavků, a to v souladu se Smlouvou a těmito VOP;
 2. poskytovat služby kvalitně a plnohodnotně v souladu s dobrými mravy;
 3. v průběhu Vyučovací hodiny se chovat v souladu se základními společenskými všeobecně uznávanými a uplatňovanými morálními pravidly a hodnotami společenského styku;
 4. oznamovat Pyjamas Academy všechny skutečnosti, které mohou vést k jeho bezdůvodnému obohacení anebo k neoprávněnému obohacení cizích osob a k poškození Pyjamas Academy, jako jsou připsání platby, která mu nepatří, ztráta anebo odcizení dokumentů týkajících se smluvního vztahu mezi Pyjamas Academy a Uživatelem;
 5. udržovat svůj Účet a Heslo k němu v tajnosti a nepředávat ho dalším osobám; Pyjamas Academy nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla, vyjma toho, že by vyšlo najevo, že byla způsobena úmyslným zaviněním anebo hrubou nedbalostí ze strany Pyjamas Academy;
 6. obeznámit se s podmínkami používání Výukové platformy Pyjamas Academy a tyto bez výhrad dodržovat;
 7. zachovávat mlčenlivost o obsahu smluvního vztahu s Pyjamas Academy; zvlášť je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících důvěrné informace, obchodní tajemství Pyjamas Academy jakož i jejích obchodních partnerů, dále o skutečnostech týkajících se obchodních či smluvních vztahů s třetími subjekty a rovněž o jakýchkoliv interně stanovených strategiích i obchodních přístupech až do doby, kdy je Pyjamas Academy prokazatelně zveřejní anebo se jinak oprávněným způsobem stanou všeobecně známými; Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu s Pyjamas Academy.

8.5.   Učitelům se zakazuje kontaktovat a vyučovat Studenty mimo Výukové platformy Pyjamas Academy, a to i v případě, že je to v zájmu Studenta. V případě zjištění takovéto skutečnosti má Pyjamas Academy nárok uplatnit si vůči Učiteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Eur (slovy tisíc eur), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody Pyjamas Academy.

8.6.   Učitel bere na vědomí skutečnost, že je osobně zodpovědný za splnění všech zákonných daňově – odvodových povinností, jakož i jakýchkoliv jiných administrativních povinností (daňové povinnosti, odvodové povinnosti, ohlašovací povinnosti apod.).

8.7.   Učitel je oprávněný Smlouvu kdykoliv vypovědět s okamžitou účinností, a to zrušením vlastního Profilu Učitele. Pokud Učitel využije svého práva výpovědi podle předchozí věty tohoto bodu, je povinen zrealizovat všechny Vyučovací hodiny, které byly rezervovány před účinností výpovědi.

 1. Komunikace a doručování

9.1.   Komunikace mezi Pyjamas Academy a Učitelem probíhá ve slovenském jazyce výlučně elektronickou formou na e-mailovou adresu Pyjamas Academy info@pyjamasacademy.sk, anebo prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněného na Webové stránce.

9.2.   Písemnosti doručené prostřednictvím e-mailu anebo jiným elektronickým médiem se považují za doručené den po jejich odeslání, pokud není prokázaný dřívější termín doručení.

9.3.   Pyjamas Academy a Učitel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě Smluvní strany.      

 1. Zodpovědnost za škodu

10.1. Pyjamas Academy nese zodpovědnost jen za škody zaviněné výlučně Pyjamas Academy.

10.2. Pyjamas Academy nenese zodpovědnost za nedostatečné internetové připojení ze strany Učitele, anebo Studenta; Učitel je povinen si ověřit, zda má přiměřené technické a přístrojové vybavení, jakož i dostatečnou rychlost internetového připojení pro realizaci výuky pro Pyjamas Academy.

10.3. Pyjamas Academy nezodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako např. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrické energie, krizové situace, epidemie, branná pohotovost státu a jiné okolnosti mimo kontrolu Pyjamas Academy, anebo které jsou okolnostmi vylučujícími zodpovědnost podle všeobecně závazných předpisů.

10.4. Pyjamas Academy nenese zodpovědnost za výpadky multimediální videokonference mezi Učitelem a Studentem způsobené nedostatečnou rychlostí internetového připojení ze strany Uživatele.

10.5. Pyjamas Academy nenese zodpovědnost za výpadky při výuce způsobené přetížením linky na straně Uživatele vlivem nehospodárného užívání internetového připojení (např. stahování a odesílání souborů v průběhu výuky z jakéhokoliv počítače na stejné síti).

10.6. Učitel je povinen nahradit Pyjamas Academy jakoukoliv a veškerou škodu, která vznikne Pyjamas Academy v důsledku porušení povinnosti Učitele vyplývající ze závazkového vztahu s Pyjamas Academy. Učitel je povinen nahradit Pyjamas Academy jakékoliv a veškeré ztráty, které vzniknou Pyjamas Academy v důsledku jednání, resp. nejednání Učitele, a to v plné výši, kterou mu sdělí Pyjamas Academy.

10.7. Učitel jako slibující závazně prohlašuje Pyjamas Academy jako příjemci slibu podle ustanovení § 725 Obchodního zákoníku, že Pyjamas Academy nahradí jakoukoliv škodu, která jí vznikne v důsledku jednání Učitele, které je v rozporu s jeho smluvními povinnostmi, resp. v důsledku opomenutí jednání, k němuž byl Učitel povinen, a to včetně jakýchkoliv dalších nákladů spojených s uvedeným, a to zejména, nikoliv však výlučně sankce, poplatky, náklady řízení, pokuty, jiné přímé a nepřímé náklady Pyjamas Academy spojené s výše uvedeným. Učitel je povinen nahradit škodu do 10 kalendářních dní od doručení výzvy Pyjamas Academy jako příjemce slibu na její nahrazení.

 1. Reklamační řád

11.1. Reklamační řád obecným způsobem upravuje vztahy mezi Pyjamas Academy a Učitelem při vyřizování reklamací a stížností Učitele a upravuje právní vztahy mezi Učitelem a Pyjamas Academy při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality služeb, které poskytuje Pyjamas Academy Učiteli.

11.2. Pokud se Uživatel domnívá, že služby poskytnuté ze strany Pyjamas Academy mají vadu, může podat Reklamaci. Uživatel je oprávněn nahlásit jakékoliv svoje stížnosti a podněty elektronickou formou na e-mailovou adresu Pyjamas Academy info@pyjamasacademy.sk, kde se jeho podání zaznamená a Pyjamas Academy seznámí Uživatele s možným řešením problému, resp. s výsledkem prošetření podané stížnosti či podnětu. Reklamace musí být podána oprávněnou osobou.

11.3. Učitel je povinen spolu s odesláním reklamace/stížnosti anebo podnětu předložit Pyjamas Academy relevantní důkazy, na jejichž základě se domnívá, že došlo k porušení jeho práv, případně k závadnému jednání ze strany Pyjamas Academy (např. výpis z účtu apod.). Pyjamas Academy má právo požadovat od Učitele předložení jakýchkoliv dalších důkazů prokazujících tvrzení Učitele za účelem důkladného posouzení Reklamace.

11.4. Uživatel je oprávněn uplatnit Reklamaci za Vyučovací hodinu za výše uvedených podmínek u Pyjamas Academy do 10 dní ode dne absolvování reklamované Vyučovací hodiny, případně zjištění jiné závady.

11.5. Pyjamas Academy není povinna zabývat se reklamací uskutečněnou po uplynutí lhůty uvedené v bodě 11.3. tohoto článku VOP.

11.6. Pyjamas Academy je povinna vyřídit reklamaci Uživatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní ode dne doručení Reklamace. Uživatel bude o vyřízení reklamace obeznámen zasláním výsledku prošetření podnětu na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Registračním formuláři. V odůvodněných složitých případech (především pokud se jedná o obsáhlejší Reklamaci, závažný problém apod.) je společnost Pyjamas Academy oprávněná písemně prodloužit lhůtu na vyřízení reklamace o dalších nejvýše 30 dní; o takovémto prodloužení lhůty na vyřízení Reklamace Pyjamas Academy Uživatele uvědomí bez zbytečného odkladu, nejpozději v rámci 30denní lhůty ode dne doručení Reklamace. Konečné vyřízení reklamace Uživatele ve složitých případech nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 1. Duševní vlastnictví

12.1.Učitel výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály a informace poskytnuté mu ze strany Pyjamas Academy jsou předmětem jejích práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Uživatel výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předchozího souhlasu ze strany Pyjamas Academy zasáhl do těchto práv. Učitel se zavazuje zejména, že nebude vyhotovovat kopie, rozmnožovat a veřejně zpřístupňovat materiály, které jsou Předmětem duševního vlastnictví Pyjamas Academy, případně tyto materiály vydávat za své.

12.2. Učitel není oprávněn používat Předměty duševního vlastnictví Pyjamas Academy bez předchozího výslovného písemného souhlasu Pyjamas Academy; ustanovení bodu 12.1. VOP není tímto ustanovením dotknuto.

 1. Ochrana informací a údajů

13.1. Pyjamas Academy je povinna zachovávat mlčenlivost o všech informacích a údajích Uživatele, které získala při svojí činnosti a které nejsou veřejně dostupné. Tyto informace a údaje jednotlivých Uživatelů je Pyjamas Academy povinna utajovat, uchovávat, přiměřeně zálohovat a chránit před neoprávněným přístupem, vyzrazením, zneužitím, pozměněním, poškozením, zničením, ztrátou anebo zcizením. Informace a údaje týkající se Uživatelů může Pyjamas Academy poskytnout třetím osobám jen s předchozím písemným souhlasem Uživatele, anebo na jeho písemný pokyn, pokud tyto VOP nestanovují jinak.

13.2. Osobními údaji jsou, podle ustanovení § 4 Zákona o ochraně osobních údajů, údaje týkající se určené anebo určitelné fyzické osoby, přičemž takovou osobou je osoba, kterou lze určit přímo anebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, anebo na základě jedné cˇi několika charakteristik anebo znaků, které tvoří její fyzickou, fyziologickou, psychickou, mentální, ekonomickou, kulturní anebo sociální identitu.

13.3. Uživatel uzavřením Smlouvy, resp. vyplněním online Registračního formuláře prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Pyjamas Academy a souhlasí, aby společnost Pyjamas Academy uchovávala jeho osobní údaje, které jsou potřebné pro účely Pyjamas Academy, a aby je zpracovávala ve všech svých informačních systémech. Pyjamas Academy se zavazuje veškeré poskytnuté údaje chránit před odcizením, ztrátou, poškozením, neoprávněným přístupem, změnou a rozšiřováním, a to i po skončení trvání Smlouvy.

13.4. Pyjamas Academy se zavazuje, že bude s osobními údaji Uživatele zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR a v souladu s účelem dohodnutým ve Smlouvě. Uživatel uděluje souhlas ke spravování osobních údajů na dobu neurčitou. Pyjamas Academy se zavazuje k tomu, že na základě písemné žádosti Uživatele, a to i bez udání důvodů, jeho osobní údaje kdykoliv vymaže ze svých informačních systémů, pokud jejich vymazání nebude na překážku splnění závazků dohodnutých ve Smlouvě.

 1. Rozhodné právo

14.1. Smlouva, její interpretace a vztahy, které vznikly na jejím základě, se řídí všeobecně závaznými právními předpisy SR s tím, že Smluvní strany se dohodly, že použití jakéhokoliv ustanovení kteréhokoliv všeobecně závazného právního předpisu Slovenské republiky, které není kogentní, je výslovně vyloučeno v rozsahu, ve kterém by jeho použití mohlo měnit (buď úplně nebo částečně) význam, účel a/anebo interpretaci kteréhokoliv ustanovení Smlouvy a/anebo těchto VOP.

14.2. Jakýkoliv spor, nesrovnalost a/anebo rozpor Smluvních stran, který vznikne ze Smlouvy anebo v jakékoliv souvislosti se Smlouvou (včetně jakýchkoliv a všech sporů týkajících se jejího uzavření, platnosti, účinnosti, existence a/anebo ukončení) se bude řešit přednostně vzájemnými jednáními Smluvních stran vedenými v dobré víře a s dobrým úmyslem.

14.3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami z právního vztahu založeného touto Smlouvou ve znění jejích případných dodatků, jakož i právních vztahů s tímto právním vztahem souvisejících, vztahů souvisejících s porušením této Smlouvy (včetně odpovědnostních právních vztahů), vztahů o platnost, zánik a výklad této Smlouvy, nároků na náhradu škody s výjimkou sporů o vzniku, změně anebo zániku vlastnického práva a jiných věcných práv k nemovitostem, sporů o osobním stavu, sporů souvisejících s nuceným výkonem rozhodnutí anebo sporů, které vzniknou v průběhu konkurzního a restrukturalizačního řízení, budou projednané a s konečnou platností rozhodnuté v rozhodčím řízení před stálým rozhodčím soudem Victoria rozhodčí soud v Žilině, zřízeným při společnosti Victoria legal arbiter s.r.o., ?IČO: 44 826 460, se sídlem Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina oddíl: Sro, vložka číslo: 16626/S. Smluvní strany výslovně vylučují možnost domáhat se zrušení rozhodčího nálezu u příslušného soudu z důvodu podle §40 odst. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodčím řízení ve znění pozdějších předpisů, tj. z důvodů, na základě kterých lze žádat o obnovu řízení v občanském soudním řízení.

 1. Závěrečná ustanovení

15.1. Právní vztah mezi Učitelem a Pyjamas Academy se řídí Smlouvou, těmito VOP a všeobecně závaznými právními předpisy platnými v SR, a to v uvedeném pořadí. Ustanovení těchto VOP mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

15.2. Všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotovené ve slovenském jazyce. Za stejnopis s platností originálu se považuje také fotokopie anebo sken těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud nebude prokázáno jinak.

15.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou v plném rozsahu způsobilé k právním úkonům a jejich smluvní volnost není žádným způsobem omezená. Smluvní strany dále prohlašují, že Smlouvu uzavřely na základě jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, kterou projevily určitě a srozumitelně, Smlouvu uzavřely v dobrém úmyslu a v dobré víře a neuzavřely ji ani v omylu, ani v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, Smlouvu si přečetly, obsahu Smlouvy porozuměly a na znak souhlasu s obsahem Smlouvy se ji zavazují dobrovolně plnit.

15.4. Uzavřením Smlouvy dává Učitel provozovateli Pyjamas Academy výslovný souhlas, aby údaje Uživatele využívala k marketingovým účelům, a to zejména aby Uživateli zasílala aktuální informace o vzdělávání a aktualizacích Výukové platformy, o změnách a inovacích, a to vše v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území Slovenské republiky.

15.5. Jednotlivá ustanovení Smlouvy a těchto VOP jsou vymahatelné nezávisle na sobě a neplatnost a/anebo nevymožitelnost kteréhokoliv z nich nebude mít žádný vliv na platnost a/anebo vymožitelnost ostatních ustanovení Smlouvy/těchto VOP, s výjimkou případů, kdy je především z důvodu důležitosti povahy anebo jiné okolnosti týkající se takového ustanovení Smlouvy/těchto VOP zřejmé, že dané ustanovení Smlouvy/těchto VOP nemůže být oddělené od ostatních příslušných ustanovení Smlouvy/těchto VOP.

15.6. V případě, že se některé z ustanovení Smlouvy anebo těchto VOP stane podle všeobecně závazných právních předpisů SR neplatným a/anebo nevymožitelným, platnost a/anebo vymožitelnost ostatních ustanovení Smlouvy/těchto VOP zůstává netknuta a Smluvní strany se zavazují neodkladně začít jednat v dobré víře a dohodnout se na nahrazení takovéhoto ustanovení ustanovením novým, které bude mít účinky co nejvíce podobné účinkům původního ustanovení, s přihlédnutím zejména na kontext a celkový právní a ekonomický účel daného ustanovení, jakož i Smlouvy/těchto VOP.

15.7. Tyto VOP schválené Pyjamas Academy vstupují v platnost a účinnost dnem 1.12.2015.

(a)                 Rozhodčí nález - rozhodnutí v rozhodčím sporu

Rozhodčí nález je rozhodnutí v rozhodčím řízení, neboť se jím rozhoduje o obsahu sporu.