Stránka je v beta verzi a je otevřená pouze pro registraci učitelů , pracujeme na kvalitě a nových funkcionalitách, které vám vše usnadní. O spuštení a otevření pro studenty vás budeme již brzo informovat mailem a na Facebooku.

Všeobecné obchodné podmienky pre Študenta

 

PREČÍTAJTE SI PROSÍM TIETO VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU www.pyjamasacademy.sk, KTORÉ OBSAHUJÚ PODSTATNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VAŠICH PRÁV A POVINNOSTÍ, VRÁTANE ICH OBMEDZENÍ V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH. Tieto Všeobecné podmienky používania portálu www.pyjamasacademy.sk sú účinné od 1.4.2019. 

Úvodné ustanovenia

Vitajte na portáli www.pyjamasacademy.sk - platforme umožňujúcej Užívateľom zvoliť si Učiteľa akéhokoľvek vyučovacieho predmetu v našej ponuke a rýchlo a efektívne tak získať o tomto predmete nové vedomosti prostredníctvom nami sprostredkovanej interaktívnej videokonferencie.

Tieto Všeobecné podmienky používania sa týkajú používania portálu www.pyjamasacademy.sk a jeho častí vrátane webovej aplikácie a mobilných aplikácií, ak budú vytvorené (ďalej len „Portál“), jednotlivými Užívateľmi Portálu.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - spoločnosť Pyjamas Academy s. r. o., so sídlom Vyšehradská 12, 851 06 Bratislava, IČO: 45 446 334, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63814/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Všeobecných podmienkach používania používa pojem „Pyjamas Academy“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Pyjamas Academy s. r. o..

Definície Pojmov

Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Portálu nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Všeobecné podmienky používania“ sú tieto Všeobecné podmienky používania Portálu.

Užívateľ“ je akákoľvek osoba používajúca Portál akýmkoľvek spôsobom, bez ohľadu na to či je v postavení Študenta alebo Učiteľa.

Študent” je akákoľvek osoba, ktorá si na Portáli vytvorila Študentský profil a Portál používa prostredníctvom prihlásenia sa do tohto profilu.

Študentský profil“ je profil vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie študentského profilu, ktorý Užívateľovi umožní stať sa Študentom a využívať Portál na vzdelávania sa.

Učiteľ” je akákoľvek osoba, ktorá si na Portáli vytvorila Učiteľský profil a Portál používa prostredníctvom prihlásenia sa do tohto profilu.

Učiteľský profil“ je profil vytvorený vyplnením a odoslaním registračného formulára určeného na vytvorenie učiteľského profilu, ktorý Užívateľovi umožní stať sa Učiteľom a využívať Portál na poskytovanie svojich služieb v oblasti vzdelávania jednotlivým Študentom.

Vyučovacia hodina“ je časový úsek, v ktorom sa Učiteľ zaväzuje poskytovať Študentovi vyučovanie na diaľku prostredníctvom interaktívnej videokonferencie na Portáli.

Skúšobná Vyučovacia hodina“ je Vyučovacia hodina Učiteľa, ktorú Učiteľ označil ako Skúšobná a za účasť na ktorej nie je Študent povinný zaplatiť.

Predmet“ alebo „Vyučovací predmet“ je vyučovací predmet z niektorej z oblastí vied alebo náuk, v ktorej Učiteľ poskytuje svoje služby.

Rezervácia hodiny“ alebo “Rezervácia” je objednávka Študenta na Vyučovaciu hodinu konkrétneho Učiteľa, na základe ktorej je Študentovi po zaplatení Ceny umožnené zúčastniť sa Vyučovacej hodiny prostredníctvom interaktívnej videokonferencie na Portáli.

Cena“ je cena za vyučovaciu hodinu Učiteľa, ktorú si určuje Učiteľ sám.

Provízia“ je provízia Pyjamas Academy za sprostredkovanie možnosti Učiteľa poskytnúť svoje služby Študentovi za odplatu. Províziu Pyjamas Academy, vo výške stanovenej cenníkom uverejnenom na Portáli, platí výhradne Učiteľ.

Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Predmet duševného vlastníctva“ je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv (common law) platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s nasledovnými: (i) všetky autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, "morálne" práva (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov), "droits d'auteur" a iné podobné práva; (ii) všetky priemyselné práva duševného vlastníctva najmä práva k vynálezom, úžitkovým vzorom, topografiám polovodičových výrobkov, dizajnom, ochranným známkam, zlepšovacím návrhom vrátane práv k ich prihláškam, zverejneniam a vrátane všetkých práv k vynálezom, úžitkovým vzorom, topografiám polovodičových výrobkov, dizajnom, zlepšovacím návrhom ku, ktorým nie je možné priemyselnú ochranu registrovať a ktoré poskytujú výhody oproti konkurentom, ktorí ich nepoznajú alebo nepoužívajú; (iii) všetky práva z obchodného tajomstva, citlivých a/alebo dôverných informácií, k know-how a technológiám; (iv) všetky logá, obchodné názvy a názvy firiem a všetky registrácie a aplikácie s nimi spojené; (v) všetky práva súvisiace s názvami domén, webových adries a webstránok a k všetkým registráciám doménových mien, a (vi) všetky ostatné vlastnícke práva vzťahujúce sa k technológiám, vrátane všetkých podobných alebo ekvivalentných práv k niektorým z vyššie uvedených.

Záväznosť Všeobecných podmienok používania

Tieto Všeobecné podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál v postavení Užívateľa. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že v prípade ak niektorá časť Všeobecných podmienok používania hovorí o právach a povinnostiach Študenta alebo Učiteľa, tak tieto práva a povinnosti má len Užívateľ v postavení Študenta alebo Učiteľa.

K osobitnému odsúhlaseniu týchto Všeobecných podmienok používania môžeme Užívateľa vyzvať pri registrácii Študentského profilu alebo Učiteľského profilu a pri dokončovaní Rezervácie. Bez ohľadu na uvedené, sú tieto Všeobecné podmienky používania, v časti týkajúcej sa používania Portálu bez prihlásenia sa do Študentského alebo Učiteľského profilu, záväzné pre všetkých Užívateľov aj bez ich výslovného schválenia.

Používaním Portálu a prípadným osobitným odsúhlasením Všeobecných podmienok používania, Užívateľ vyhlasuje, že

Súčasťou týchto Všeobecných podmienok používania sú aj naše Podmienky ochrany súkromia a Podmienky používania súborov Cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Všeobecných podmienok používania. V prípade používania Portálu v postavení Učiteľa, sú pre Užívateľa záväzné aj Podmienky vyučovania na portáli.

Užívateľ smie Portál používať len ak spĺňa minimálne požiadavky vyžadované zákonmi pre jeho používanie. V prípade ak Užívateľ nespĺňa zákonné požiadavky pre používanie Portálu, tak ho týmto žiadame aby od používania Portálu upustil a vyhradzujeme si právo zamedziť takémuto Užívateľovi alebo aj iným tretím osobám, ktoré nespĺňajú minimálne zákonné požiadavky potrebné k používaniu Portálu, obmedziť ich prístup k Portálu s použitím primeraných technických opatrení.

Vzťahy medzi Študentom a Pyjamas Academy pri používaní Portálu sa spravujú týmito Všeobecnými podmienkami používania a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Vzťahy medzi Učiteľom a Pyjamas Academy pri používaní Portálu sa spravujú týmito Všeobecnými podmienkami používania, Podmienkami vyučovania na portáli a ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Ak s týmito Všeobecnými podmienkami používania Užívateľ nesúhlasí, nemá právo Portál používať a žiadame ho aby od jeho používania upustil. Upozorňujeme, že jedinou možnosťou ako vyjadriť nesúhlas s týmito Všeobecnými podmienkami používania je prestať Portál používať.

Vzťah medzi Učiteľom a Študentom pri používaní Portálu

Tento Portál poskytuje Učiteľom platformu, na ktorej môžu Študentom priamo ponúkať svoje služby v oblasti vyučovania Predmetov s využitím nástrojov, ktoré sme na tento účel vytvorili. Pri Rezervovaní platení Ceny Vyučovacej hodiny vstupuje Študent do zmluvného vzťahu výlučne s Učiteľom, u ktorého si Vyučovaciu hodinu Rezervuje a Pyjamas Academy nie je žiadnym spôsobom zmluvnou stranou tohto vzťahu. Portál sme vytvorili iba ako miesto, na ktorom sa môže Študent s Učiteľom dohodnúť na podmienkach poskytnutia služby.

Upozorňujeme, že akákoľvek platba za Vyučovaciu hodinu je príjmom Učiteľa a Pyjamas Academy túto platbu Študenta platbu iba zinkasuje od Študenta za účelom jej vyplatenia Učiteľovi po poskytnutí Vyučovacej hodiny.

Vyučovacie hodiny ponúkajú Učitelia výhradne vo svojom mene, na svoju vlastnú zodpovednosť a nikdy nie v mene spoločnosti Pyjamas Academy, jej zástupcov, zamestnancov, vedúcich alebo ňou ovládaných osôb. Učiteľ je sám zodpovedný za splnenie všetkých svojich povinností z uzatvorenej zmluvy, vrátane povinnosti odučiť Vyučovaciu hodinu v odbornej alebo dohodnutej kvalite.

Spoločnosť Pyjamas Academy nedokáže ovplyvniť alebo kontrolovať plnenie povinností Učiteľa zo zmluvy uzatvorenej medzi Študentom a Učiteľom, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie záväzkov Učiteľa alebo za prípadné škody či iné náklady, ktoré Študentovi v súvislosti s konaním Učiteľa vzniknú.

Bez ohľadu na uvedené bude Študentovi v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania vrátená už uhradená Cena za Vyučovaciu hodinu v prípade ak sa Vyučovacia hodina neuskutoční alebo predbežne ukončí z dôvodu na strane Pyjamas Academy alebo Učiteľa.

Rezervácia Vyučovacej hodiny

Pre uskutočnenie Rezervácie je najprv potrebné vytvoriť si Študentský profil a prihlásiť sa doň prostredníctvom vyplnenia a odoslania prihlasovacích údajov na Portáli. Po prihlásení sa do Študentského profilu bude Študentovi umožnené zvoliť si konkrétneho Učiteľa, ktorý ponúka výučbu v Predmete, o ktorý má Študent záujem.

Pri výbere Učiteľa má Študent možnosť vidieť Cenu za Vyučovaciu hodinu (Cena je zobrazená za  časový úsek určený Učiteľom vyučovacích , napr. 15, 30, 45 alebo 60 minút) konkrétneho učiteľa, táto je viditeľná už v prehľade Učiteľov vyučujúcich Študentom zvolený Predmet. Ďalšie podrobnosti o Učiteľovi, jeho skúsenostiach a dostupnosti sa Študent dozvie po zobrazení detailu daného Učiteľa.

Po zobrazení detailu vybraného Učiteľa bude Študentovi umožnené zvoliť si z ponuky Učiteľa dátum a čas, kedy má Študent záujem Rezervovať si Vyučovaciu hodinu prostredníctvom interaktívnej videokonferencie.

Študent má možnosť zvoliť si len termín, v ktorom je Učiteľ dostupný pre uskutočnenie Vyučovacej hodiny. Dostupnosť Učiteľa môže Študent zistiť prostredníctvom Portálu v profile Učiteľa. Upozorňujeme, že na Vyučovacej hodine Učiteľa Rezervovanej Študentom, sa môže zúčastniť aj iný Študent, ktorý si rezervoval Vyučovaciu na rovnaký termín.

Po zvolení termínu a dĺžky trvania Vyučovacej hodiny si Študent môže svoju účasť na Vyučovacej hodine Rezervovať odoslaním požiadavky na rezerváciu Učiteľovi.

Pred odoslaním Rezervácie bude Študent upozornený na celkovú Cenu za ním Rezervovanú Vyučovaciu hodinu, celková cena sa odvíja od sadzby Učiteľa, celkového trvania Vyučovacej hodiny a zvoleného termínu.

Rezervácia sa stáva záväznou po potvrdení rezervácie Učiteľom. Cenu za Vyučovaciu hodinu je Študent povinný uhradiť pri Rezervácii Vyučovacej hodiny, v opačnom prípade mu nebude/nemusí byť vstup na Vyučovaciu hodinu, s výnimkou Skúšobnej Vyučovacej hodiny, umožnený.

Študent môže svoju Rezerváciu zrušiť do 24 hodín pred začiatkom rezervovanej Vyučovacej hodiny. Zrušenie Rezervácie potvrdenej Učiteľom menej ako 24 hodín pred začiatkom rezervovanej Vyučovacej hodiny nie je možné, čo znamená, že Študent je povinný za takúto Vyučovaciu hodinu uhradiť plnú Cenu, bez ohľadu na jeho neúčasť na nej..

Podmienky uhradenia ceny sú upravené v časti „Platba za Vyučovaciu hodinu“ týchto Všeobecných podmienok používania.

Kreditový systém

K uskutočneniu platby za Vyučovaciu hodinu je potrebné aby si Študent na svoj Študentský profil vložil peniaze, ktoré budú na jeho Študentskom profile zobrazené v kreditoch. Jeden (1) kredit sa rovná jednému euru (1 €) vloženému na Študentský profil.

Vloženie peňazí na profil má povahu úschovy a akékoľvek poplatky účtované finančnými inštitúciami v spojitosti s vložením peňazí znáša Študent.

Pyjamas Academy nie je poskytovateľom finančných služieb v Slovenskej republike a ani nikde inde v Európskej únii, Študentský profil nemá povahu bankového účtu a kredity je možné použiť iba na zakúpenie Vyučovacích hodín v rámci Portálu.

Vklad peňazí na Študentský profil sa vykonáva prostredníctvom platobných metód, ktoré sprístupníme na Portáli.

Minimálny možný vklad na Študentský profil je 10,- €.

Pokiaľ na Portáli nesprístupníme inú formu platby, tak všetky platby za vyučovacie hodiny budú prebiehať tak, že pri dokončení rezervácie bude kredit v hodnote Ceny rezervovanej Vyučovacej hodiny zablokovaný na Študentskom profile a po uskutočnení Vyučovacej hodiny bude tento kredit presunutý na konto Učiteľa.

V prípade, že by malo v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania dôjsť k vráteniu Ceny za Vyučovaciu hodinu, bude Cena vrátená na Študentský profil vo forme kreditov.

Kredity uložené na Študentskom profile si môže Študent vybrať odoslaním požiadavky na ich výber, pre vrátenie je povinný uviesť číslo svojho bankového účtu. Minimálna hodnota pre vrátenie kreditov je 10,- €. Kredit bude Študentovi vrátený do 14 dní odo dňa doručenia požiadavky na jeho vrátenie. Za výber kreditu je Študent povinný zaplatiť manipulačný poplatok v nami určenej hodnote.

Požiadavky na výber je potrebné zasielať na e-mail info@pyjamasacademy.sk (pre SR) a info@pyjamasacademy.cz (pre ČR).

Platba za Vyučovaciu hodinu

Študent je povinný zaplatiť Cenu za Vyučovaciu hodinu pri odoslaní svojej Rezervácie Vyučovacej hodiny, ktorej sa chce prostredníctvom interaktívnej videokonferencie zúčastniť. Cena Vyučovacej hodiny je uvedená ako konečná cena, vrátane daní a poplatkov, ktoré je Študent povinný v súvislosti s Rezerváciou (účasťou na) Vyučovacej hodiny povinný zaplatiť.

Cenu za Vyučovaciu hodinu Študent zaplatí tak, že pri dokončení Rezervácie si zvolí niektorý z dostupných spôsobov platby a podľa pokynov na obrazovke zaplatí Cenu za Vyučovaciu hodinu.

Prípadné vrátenie uhradenej Ceny v dôsledku nefunkčnosti alebo vady Portálu sa riadi podmienkami stanovenými v časti „Reklamácie“ týchto Všeobecných podmienok používania.

Priebeh a obsah Vyučovacej hodiny

Konkrétny obsah a priebeh Vyučovacej hodiny si Študent môže dohodnúť s Učiteľom prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu. Pyjamas Academy sa nijakým spôsobom nepodieľa na určovaní priebehu alebo obsahu Vyučovacej hodiny a nezodpovedá ani za kvalitu Učiteľom poskytnutých služieb.

Učiteľ môže Študentovi v rámci tejto komunikácie poskytnúť nevyhnutné študijné materiály, pričom Učiteľ zodpovedá za to, že má všetky práva potrebné k poskytnutiu týchto študijných materiálov.

Nezodpovedáme za obsah Učiteľom poskytnutých študijných materiálov, pokiaľ sme tieto materiáli výslovne nevydali za účelom ich ďalšieho poskytovania Študentom, a aj v takom prípade nezodpovedáme za vhodnosť týchto materiálov s ohľadom na Predmet Študentom Rezervovanej Vyučovacej hodiny.

Študent berie na vedomie, že na ním Rezervovanej Vyučovacej hodine Učiteľa sa môžu prostredníctvom interaktívnej videokonferencie zúčastniť aj ďalší Študenti, ktorý si Rezervovali Vyučovaciu hodinu na rovnaký termín.

Študentovi bude umožnené zúčastniť sa na Vyučovacej hodine v ňom zvolenom čase po tom, ako sa ním zvolený Učiteľ prihlási do Portálu a spustí Vyučovaciu hodinu. Učiteľ je povinný Vyučovaciu hodinu začať najneskôr do 10 min od plánovaného začiatku Vyučovacej hodiny.

Účasťou Študenta na Vyučovacej hodine sa rozumie nadviazanie spojenia medzi Študentom a Učiteľom prostredníctvom interaktívnej videokonferencie sprostredkovanej Portálom.

Študent nie je oprávnený umožniť tretím osobám, ktoré nezaplatili Cenu za Vyučovaciu hodinu účasť na Vyučovacej hodine prostredníctvom svojho Študentského profilu alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

V prípade ak Študent umožní tretím osobám účasť na Vyučovacej hodine prostredníctvom svojho zariadenia, bez ohľadu na skutočnosť, či k takejto účasti došlo s jeho súhlasom alebo bez jeho súhlasu, napríklad prelomením zabezpečenia zariadenia, bude sa účasť takejto tretej osoby na Vyučovacej hodine považovať za jeho účasť a rovnako bude Študent zodpovedať za všetko konanie takejto tretej osoby akoby konal on sám.

V prípade ak sa do 10 minút od plánovaného začiatku Vyučovacej hodiny na Vyučovaciu hodinu neprihlási žiaden Študent, ktorý si danú Vyučovaciu hodinu Rezervoval, je Učiteľ oprávnený Vyučovaciu hodinu ukončiť. Študentovi, ktorý sa na Vyučovaciu hodinu nepripojil v takom prípade nevzniká nárok na vrátenie Ceny za Vyučovaciu hodinu a Učiteľ nie je povinný poskytnúť mu náhradnú Vyučovaciu hodinu.

Vyučovacia hodina trvá do skončenia Rezervovaného termínu, a to bez ohľadu na omeškanie s jej začatím zo strany Študenta či Učiteľa... Študent a Učiteľ sa môžu dohodnúť na predčasnom skončení Vyučovacej hodiny, v takom prípade ale Študentovi nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej Ceny za Vyučovaciu hodinu.

Komunikácia prostredníctvom Portálu a interaktívnej videokonferencie

Všetka komunikácia medzi Užívateľmi uskutočnená prostredníctvom komunikačných funkcií Portálu, vrátane písomnej komunikácie a komunikácie na Vyučovacej hodine uskutočnenej prostredníctvom interaktívnej videokonferencie je viditeľná pre našich zamestnancov a nie je teda súkromná. Tiež upozorňujeme, že komunikácia prostredníctvom interaktívnej videokonferencie na Vyučovacej hodine je zaznamenávaná a môže byť viditeľná Učiteľovi ako aj iným Študentom účastniacim sa danej Vyučovacej hodiny. Užívatelia sa môžu vzájomne kontaktovať prostredníctvom Portálu predovšetkým za účelom dohodnutia konkrétneho obsahu Vyučovacej hodiny alebo poskytnutia si študijných materiálov. Užívateľ sa pri komunikácii s inými Užívateľmi alebo akýmikoľvek tretími osobami prostredníctvom interaktívnej videokonferencie zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania, nepoužívať vulgarizmy ani iné hanlivé výrazy, nerušiť svojim konaním iných Užívateľov. V prípade porušenia týchto zásad Študentom je Učiteľ, ako aj Pyjamas Academy, oprávnený zamedziť Študentovi účasť na Vyučovacej hodine a prípadne mu znemožniť ďalší prístup na Portál. Užívatelia nie sú oprávnení bez nášho predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu vyhotovovať akýkoľvek záznam z Vyučovacej hodiny, s výnimkou písomných poznámok slúžiacich na vzdelávanie sa.

Vyhradzujeme si právo okamžite a bez nároku na náhradu škody alebo akýchkoľvek výdavkom ukončiť videokonferenciu, ktorá nie je používaná na účel, za ktorým bol Portál vytvorený, najmä ak je interaktívna videokonferencia používaná za účelom poskytnutia iných ako vzdelávacích služieb v Predmetoch uvedených na Portáli. V prípade akéhokoľvek podozrenia na porušenie pravidiel uvedených v tejto časti Všeobecných podmienok používania alebo neoprávneného zamedzenia účasti Študenta na Vyučovacej hodine Učiteľom nás môže Užívateľ kontaktovať prostredníctvom Portálu alebo kontaktného e-mailu.

Osobnostné práva Užívateľov počas Vyučovacej hodiny

Vytvorením Učiteľského profilu alebo Študentského profilu a účasťou na Vyučovacej hodine dáva Užívateľ (v prípade Študentov zastúpených ich zákonnými zástupcami ich zákonný zástupca za nich) svoj súhlas podľa ust. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na vyhotovenie a uschovanie jeho zvukového a obrazového záznamu z Vyučovacej hodiny.

Pyjamas Academy je výhradným majiteľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva k takémuto záznamu a Užívateľom neposkytuje žiadnu licenciu na ich použitie, pokiaľ v týchto Všeobecných podmienkach používania alebo Podmienkach vyučovania na portáli nie je stanovené inak.

Poskytnutie záznamu z Vyučovacej hodiny

Po ukončení Vyučovacej hodiny je Študent oprávnený vyžiadať si záznam z Vyučovacej hodiny ktorej sa zúčastnil.

Tento záznam mu môže byť poskytnutý len ak je to technicky možné a na jeho poskytnutie nevzniká Študentovi právny nárok.

Prípadné poskytnutie záznamu Vyučovacej hodiny môže byť spoplatnené podľa cenníka uvedeného na Portáli.

V prípade ak bude Študentovi záznam z Vyučovacej hodiny poskytnutý, tak Študent je tento záznam oprávnený použiť výhradne na jeho osobné prezeranie, čo znamená, že predovšetkým nie je oprávnený ho verejne ho rozširovať akýmkoľvek spôsobom, vyhotoviť jeho rozmnoženiny, uviesť ho na verejnosť, upraviť ho, spracovať, spojiť s iným dielom alebo zaradiť ho do databázy.

Technické podmienky pre účasť na Vyučovacej hodine

Užívateľ zodpovedá za zabezpečenie dostatočného technického (hardware a software) vybavenia pre umožnenie prijímania a odosielania dát, zvuku a obrazu do jeho zariadenia prostredníctvom interaktívnej videokonferencie sprostredkovanej Portálom.

Užívateľ je predovšetkým zodpovedný za to, že jeho internetové pripojenie je dostatočne stabilné a rýchle k tomu aby bol schopný efektívne komunikovať s Učiteľom, prípadne Študentom, prostredníctvom interaktívnej videokonferencie sprostredkovanej Portálom.

Užívateľ nesie zodpovednosť aj za zabezpečenie pripojenia svojich zariadení používaných do elektrickej siete a stabilitu prívodu elektrického prúdu do jeho zariadení.

Okrem vyššie uvedených povinností je Užívateľ povinný prijať na svojom zariadení dostatočné protikontaminačné opatrenia pred vírusmi, červami a iným škodlivým software. V prípade podozrenia na riziko ohrozenia iného zariadenia v dôsledku prenosu dát zo zariadenia Užívateľa sme oprávnení zamedziť Užívateľovi prístup na Portál a zamedziť prístup na Vyučovaciu hodinu.

V prípade nemožnosti účasti Študenta na Vyučovacej hodine v dôsledku nedodržania technických podmienok podľa tejto časti Všeobecných podmienok používania nevzniká Študentovi nárok na vrátenie Ceny za Vyučovaciu hodinu.

Podmienky vytvorenia Študentského profilu

Portál je možné si prehliadať aj bez založenia Študentského profilu alebo Učiteľského profilu, avšak účasť na Vyučovacej hodine je možná len po vytvorení Študentského profilu. Vytvorením Študentského profilu sa zároveň zjednoduší prístup k Portálu a Študent bude môcť naplno využiť všetky funkcie Portálu.

Študentský profil si môže Užívateľ vytvoriť registráciou na Portáli tak, že vyplní svoje údaje v registračnom formulári a tento následne odošle. Podmienkou pre vytvorenie Študentského profilu je odsúhlasenie našich Všeobecných podmienok používania. Pre vytvorenie Študentského profilu musí mať Študent viac ako 16 rokov. Osoby mladšie ako 16 rokov smú Portál používať iba prostredníctvom Študentského profilu vytvoreného ich zákonným zástupcom, v ktorom ich zákonný zástupca uvedie ich krstné meno. Akékoľvek Rezervácie alebo iné právne úkony voči Učiteľom, či Pyjamas Academy, robí za Študenta vždy jeho zákonný zástupca, ktorý mu vytvoril Študentský profil.

Študentský profil je Študent povinný zabezpečiť heslom, ktoré si určí sám. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k osobe Študenta alebo jeho Študentského profilu. Vytvorením Študentského profilu Študent súhlasí s tým, že bude zodpovedný:

Pokiaľ v rámci používania Portálu umožní Študent tretím osobám používať Portál prostredníctvom jeho profilu, zodpovedá za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania. Porušenie týchto Všeobecných podmienok používania týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Študentom.

Ak sa Študent domnieva alebo má podozrenie, že bezpečnosť jeho Študentského profilu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k jeho Študentskému profilu, je oprávnený nás kontaktovať. Spoločnosť Pyjamas Academy nezodpovedá za škody, ktoré Študentovi alebo akejkoľvek tretej osobe vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Študentského profilu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Študentskému profilu. Študent sa zaväzuje v celom rozsahu odškodniť (dáva sľub odškodnenia) spoločnosť Pyjamas Academy, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že Študent (i) do Portálu nahral, stiahol, skopíroval alebo prenášal akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušil podmienky týchto Všeobecných podmienok používania.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania môže byť Študentský profil zablokovaný alebo zrušený a Študentovi môže byť zamedzený prístup k samotnému profilu, súborom a inému obsahu profilu. Pri zablokovaní alebo zrušení profilu nie sme povinní odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Študentského profilu, a rovnako nie sme po zrušení profilu povinní sprístupniť Študentovi akýkoľvek ním pridaný obsah. Používanie Portálu môže Študent kedykoľvek ukončiť. Ak si Študent želá svoj profil zrušiť alebo ho vymazať môže nás kontaktovať na info@pyjamasacademy.sk pre ČR info@pyjamasacademy.cz.

Podmienky vytvorenia Učiteľského profilu

Pre poskytovanie Vyučovacích hodín je potrebné vytvoriť si Učiteľský profil, ktorý je spoplatnený podľa pravidiel uvedených v Podmienkach vyučovania na portáli. Pre používanie Portálu v postavení Učiteľa a poskytovanie Vyučovacích hodín platia osobitné Podmienky vyučovania na portáli.

Učiteľský profil si môže Užívateľ vytvoriť registráciou na Portáli tak, že vyplní svoje údaje v registračnom formulári a tento následne odošle. Podmienkou pre vytvorenie Učiteľského profilu je odsúhlasenie našich Všeobecných podmienok používania a Podmienok vyučovania na portáli.

Podmienkou pre vytvorenie Učiteľského profilu a poskytovanie Vyučovacích hodín nie je dosiahnutie akéhokoľvek stupňa vzdelania ani splnenie akejkoľvek skúšky, bez ohľadu na uvedené si ale vyhradzujeme oprávnenie zamedziť poskytovanie Vyučovacích hodín a prípadne aj prístup na Portál Učiteľovi, ktorého Vyučovacie hodiny sú z nášho pohľadu nekvalitné alebo s ktorého Vyučovacími hodiny nie sme spokojní v akomkoľvek smere.

V rámci vytvárania Učiteľského profilu alebo neskôr pri jeho úprave v nastaveniach profilu môže Učiteľ do svojho profilu pridať číslo svojho bankového účtu, cenu za ním poskytovanú Vyučovaciu hodinu (určenú hodinovou sadzbou), svoju fotografiu, certifikáty a diplomy na preukázanie jeho schopností, Vyučovacie predmety, ktoré chce prostredníctvom Portálu vyučovať, jazyk v ktorom komunikuje a iné.

Učiteľský profil je Učiteľ povinný zabezpečiť heslom, ktoré si určí sám. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k osobe Učiteľa alebo jeho Učiteľskému profilu. Vytvorením Učiteľského profilu Učiteľ súhlasí s tým, že bude zodpovedný:

Sme oprávnení kedykoľvek skontrolovať pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov uvedených v Učiteľskom profile. V prípade ak Učiteľ na našu výzvu do 3 dní nepreukáže pravdivosť, úplnosť a správnosť údajov v jeho Učiteľskom profile, sme oprávnení jeho Učiteľský profil zrušiť, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu škody alebo výdavkov Učiteľa.

Učiteľ vytvorením profilu berie na vedomie, že jeho Učiteľský profil a niektoré údaje v ňom uvedené sú verejné. Verejnými sú predovšetkým jeho meno a priezvisko, fotografia, dosiahnuté kvalifikácie a iné údaje, ktoré sa rozhodne vo svojom profile zverejniť. Učiteľ nie je oprávnený umožniť tretím osobám používanie Portálu prostredníctvom jeho profilu, pokiaľ napriek tomuto zákazu Učiteľ tretím osobám používanie Portálu prostredníctvom jeho profilu umožní, zodpovedá za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Všeobecnými podmienkami používania a Podmienkami vyučovania na portáli. Porušenie Všeobecných podmienok používania alebo Podmienkami vyučovania na portáli týmito osobami sa bude považovať za ich porušenie Učiteľom.

Ak sa Učiteľ domnieva alebo má podozrenie, že bezpečnosť jeho Učiteľského profilu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k jeho Učiteľskému profilu, je oprávnený nás kontaktovať. Spoločnosť Pyjamas Academy nezodpovedá za škody, ktoré Učiteľovi alebo akejkoľvek tretej osobe vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Učiteľského profilu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Učiteľskému profilu. Učiteľ sa zaväzuje v celom rozsahu odškodniť (dáva sľub odškodnenia) spoločnosť Pyjamas Academy, jej riaditeľov, zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a dodávateľov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že Učiteľ (i) do Portálu nahral, stiahol, skopíroval alebo prenášal akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušil podmienky týchto Všeobecných podmienok používania alebo Podmienok vyučovania na portáli.

V prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Portálu v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Podmienkami vyučovania na portáli môže byť Učiteľský profil zablokovaný alebo zrušený a Učiteľovi môže byť zamedzený prístup k samotnému profilu, súborom a inému obsahu profilu. Pri zablokovaní alebo zrušení profilu nie sme povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Učiteľského profilu, a rovnako nie sme po zrušení profilu povinný sprístupniť Učiteľovi akýkoľvek ním pridaný obsah. Používanie Portálu môže Učiteľ kedykoľvek ukončiť. Ak si Učiteľ želá svoj profil zrušiť alebo ho vymazať môže nás kontaktovať na info@pyjamasacademy.sk pre ČR info@pyjamasacademy.cz.

Zodpovednosť

Ako prevádzkovateľ Portálu a interaktívnej videokonferencie používanej pri Vyučovacích hodinách zabezpečujeme prevádzkyschopnosť Portálu a interaktívnej videokonferencie na účely, na ktorý je Portál určený.

Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na odstavenie funkčnosti Portálu a interaktívnej videokonferencie podľa vlastného uváženia a aj bez predchádzajúceho upozornenia na takýto výpadok.

V prípade ak v dôsledku nefunkčnosti Portálu alebo interaktívnej videokonferencie z dôvodu na našej strane nebude možné uskutočniť Vyučovaciu hodinu alebo ju bude nutné predčasne ukončiť, bude Študentovi vrátená už zaplatená Cena za takúto Vyučovaciu hodinu.

Pre uplatnenie nároku na vrátenie zaplatenej Ceny za Vyučovaciu hodinu je potrebné aby nás Študent kontaktoval postupom uvedeným v časti „Reklamácie“ týchto Všeobecných podmienok používania.

Upozorňujeme, že Pyjamas Academy neručí za kvalitu prenášaného zvuku a obrazu pri interaktívnej videokonferencii, nakoľko ich kvalita sa primárne odvíja od zariadenia Užívateľa, jeho internetového pripojenia a ďalších faktorov, ktoré sú mimo našej moci.

Výluky zo zodpovednosti

Okrem obmedzení zodpovednosti uvedených v iných častiach týchto Všeobecných podmienok používania si Užívateľov dovoľujeme upozorniť aj na výluky zo zodpovednosti uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania.

Neposkytuje žiadne z nasledujúcich záruk a vyhlásení:

Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za jeho akosť (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).

Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.

Nezodpovedáme za interakciu a komunikáciu medzi Užívateľmi uskutočnenú prostredníctvom Portálu alebo na jeho základe. Akékoľvek vzťahy medzi Užívateľmi vznikajú a sú uzatvárané výlučne medzi týmito Užívateľmi.

Pyjamas Academy najmä žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu Vyučovacích hodín a ich obsahu poskytovaných Učiteľom prostredníctvom Portálu alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

Študent si Rezervuje Vyučovaciu hodinu u Učiteľa výlučne na vlastné riziko a zodpovednosť.

Ak by sme kedykoľvek v budúcnosti podľa akýchkoľvek právnych predpisov mali akokoľvek zodpovedať za kvalitu alebo obsah Vyučovacích hodín alebo akýchkoľvek iných služieb poskytnutých prostredníctvom Portálu, potom Užívateľ súhlasí, že takéto služby dostáva bez akejkoľvek záruky.

Užívateľ sám zodpovedá za prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná časť Portálu nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a jeho dáta alebo dáta tretej osoby. My, naši riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že nás Užívateľ alebo tretia osoba na túto skutočnosť upozornili. Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami systémov Užívateľov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie. V prípade výpadku dodávok elektrickej energie alebo internetového pripojenia do zariadení Užívateľa spôsobeného tretími stranami alebo vyššou mocou, nevzniká Užívateľovi nárok na vrátenie Ceny za Vyučovaciu hodinu alebo akéhokoľvek iného plnenia poskytovaného Pyjamas Academy za používanie Portálu.

V akomkoľvek prípade zodpovedáme za akékoľvek nároky podľa týchto Všeobecných podmienok používania, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Portálu.

Vybavovanie sťažností

Záleží nám na spokojnosti Užívateľov s používaním Portálu pri vzdelávaní sa, a preto aj napriek tomu, že nezodpovedáme za plnenie povinností jednotlivých Učiteľov, poskytujeme Študentom možnosť ohodnotenia výkonu Učiteľov a kontaktovania nás v prípade podozrenia na nekalé, nečestné alebo podvodné konanie niektorého z Učiteľov za účelom jeho vyradenia z používania Portálu.

V záujme ochrany pred prípadným podvodným konaním odporúčame na komunikáciu s inými Užívateľmi využívať výhradne komunikačné funkcie Portálu, ktoré Užívateľom umožňujú jednoduchým spôsobom odoslať ostatným Užívateľom akékoľvek otázky alebo požiadavky.

Upozorňujeme, že všetka komunikácia prostredníctvom Portálu nie je súkromná a môže byť viditeľná aj našim zamestnancom, ktorí k nej majú prístup pre prípad riešenia podozrenia na podvodné konanie Užívateľa.

V prípade ak sa Študent domnieva, že Učiteľ nesplnil svoje povinnosti pri Vyučovacej hodine, je povinný obrátiť sa so svojou sťažnosťou alebo reklamáciou na daného Učiteľa. Ak sa Študent aj po kontaktovaní Učiteľa domnieva, že Učiteľ porušil svoje povinnosti, je oprávnený obrátiť sa na nás so sťažnosťou na daného Učiteľa.

Účelom sťažnosti nie je v žiadnom prípade uspokojenie nároku Študenta voči Učiteľovi spoločnosťou Pyjamas Academy a akékoľvek požiadavky na takéto uspokojenie nárokov budú odmietnuté. Zároveň upozorňujeme, že na sťažnosti Študentov, ktorým nepredchádzala komunikácia s Učiteľom nebudeme reagovať. Vyhradzujeme si tiež právo neprihliadať na komunikáciu s Učiteľom uskutočnenú inak ako prostredníctvom Portálu.

V prípade ak uznáme, že sťažnosť na Učiteľa je oprávnená, budeme danú záležitosť riešiť s Učiteľom.

Reklamácie

V prípade ak nebolo možné už Rezervovanú a zaplatenú Vyučovaciu hodinu uskutočniť z dôvodu na našej strane alebo je Študentovi poskytnutý záznam z Vyučovacej hodiny vadný, má Študent právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o vrátenie zaplatenie Ceny za vyučovaciu hodinu.

Reklamáciu nám môže Študent odoslať na náš info@pyjamasacademy.sk (pre SR) a info@pyjamasacademy.cz (pre ČR) alebo prostredníctvom kontaktného formulára na Portáli.

Reklamáciu je povinný uplatniť si bezodkladne ako sa dozvedel o nemožnosti uskutočnenia Vyučovacej hodiny z dôvodu na našej strane, najneskôr však do 10 dní odo dňa kedy sa o nemožnosti uskutočnenia dozvedel.

Reklamáciu záznamu Vyučovacej hodiny si môže Študent uplatniť do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia tohto záznamu.

Prijatie reklamácie bude Študentovi potvrdené spätným e-mailom.

O vybavení reklamácie bude Študent informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade ak bude jeho reklamácia vyhodnotená ako oprávnená, bude mu vrátená celá Cena za Vyučovaciu hodinu, ktorú už zaplatil.

Upozorňujeme, že akékoľvek reklamácie týkajúce sa kvality Vyučovacej hodiny, Učiteľom poskytnutých študijných materiálov, výpadkov alebo nízkej kvality spojenia s Učiteľom počas Vyučovacej hodiny z dôvodu na strane Učiteľa si musí Študent uplatniť priamo u Učiteľa a Pyjamas Academy nebude takéto reklamácie prijímať a ani postupovať.

Používanie Portálu

Okrem možnosti poskytovania Vyučovacích hodín, poskytuje Portál aj viacero iných funkcií, ako napríklad možnosť hodnotenia a pridávania recenzií Učiteľov, možnosť komunikácie prostredníctvom Portálu medzi Používateľmi a iné..

Používanie Portálu a jeho funkcií je ale podmienené dodržiavaním podmienok, ktoré sú pre používanie Portálu stanovené v týchto Všeobecných podmienkach používania. Užívateľ Portálu sa zaväzuje pri jeho používaní zaväzuje:

Užívateľ Portálu pri jeho používaní nesmie

Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb smie Užívateľ umiestniť odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne profily Učiteľov alebo príspevky pokiaľ sú tieto webové stránky prevádzkované na nekomerčné účely alebo za účelom pridávania noviniek. Spoločnosť Pyjamas Academy môže kedykoľvek obmedziť alebo vylúčiť možnosť alebo množstvo pridávaných odkazov na webových stránkach Užívateľov alebo stránkach tretích osôb. Užívateľ smie Portál používať len spôsobom, ktorý sme na jeho vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na to určených (webové prehliadače, prípadne naša aplikácia). Používanie Portálu prostredníctvom iných ako k tomu určených rozhraní a programov je zakázané. Užívateľ nesmie používanie Portálu zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Všeobecným podmienkam používania, Podmienkam vyučovania na portáli alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. V prípadoch kedy bude Užívateľovi zrušený prístup k Portálu sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý Užívateľ do Portálu poskytol alebo nahral.

Pri používaní Portálu bude Užívateľ prichádzať do styku s obsahom pridaným ostatnými Užívateľmi alebo tretími stranami a to najmä ich príspevkami a komentármi. Spoločnosť Pyjamas Academy nie je v žiadnom prípade zodpovedná za presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť obsahu pridaného inými Užívateľmi alebo tretími stranami. Obsah pridaný Užívateľmi alebo tretími stranami môže byť napriek nášmu zákazu hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný. Užívateľ súhlasí, že nie je oprávnený a ani si nebudete voči spoločnosti Pyjamas Academy uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s takýmto obsahom.

Akékoľvek reštrikcie uvedené v tejto časti Všeobecných podmienok používania platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme Užívateľom zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môže Užívateľ zrušiť.

V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých jeho častí umiestniť reklamu tretích strán alebo Učiteľov. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Užívateľ dáva svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.

V prípadoch, keď Portál vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), tak po sprístupnení novej verzie alebo funkcie v zariadení Užívateľa sa tento software môže automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

Portál môže využívať aj iné služby tretích strán, napr. Google Maps/Earth mapovacie služby. Používanie týchto služieb môže môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál nezodpovedáme.

Práva k Portálu a obsahu

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a všetkým jeho častiam, jeho obsahu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My, spoločnosť Pyjamas Academy. Odsúhlasením týchto Všeobecných podmienok používania a používaním Portálu Užívateľ nenadobúda akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas. Bez nášho súhlasu nie je Užívateľ oprávnený používať naše ochranné známky a logá a ani používať iné grafické prvky Portálu.

Užívateľ nie je oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie). Užívateľ zodpovedá za akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu poskytnete; najmä, že k takémuto má právo, ktoré ho oprávňuje takýto obsah do Portálu nahrať a poskytnúť. Máme právo podľa vlastného uváženia preskúmať akýkoľvek obsah, ktorý do Portálu Užívateľ pridá.

Nahratím alebo uložením akéhokoľvek obsahu do Portálu nám Užívateľ udeľuje nevýhradnú, bezodplatnú, časovo, geograficky a vecne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek spôsobom podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Užívateľ zároveň súhlasí, že sme oprávnení v  rozsahu podľa predchádzajúcej vety licenciu postúpiť na tretiu osobu ako aj udeliť sublicenciu v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.

Podmienky vyučovania na portáli, ktoré je Učiteľ povinný schváliť k poskytovaniu jeho služieb prostredníctvom Portálu, obsahujú dodatočnú úpravu práv duševného vlastníctva k akýmkoľvek Predmetom duševného vlastníctva vytvorením Učiteľom pri používaní Portálu alebo počas Vyučovacej hodiny. Pokiaľ sa ktokoľvek domnieva, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva môže nám túto skutočnosť oznámiť a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu. Takejto žiadosti nevyhovieme len ak:

Žiadosti o odstránenie obsahu je možné doručovať na adresu sídla našej spoločnosti alebo na emailovú adresu info@pyjamasacademy.sk (pre SR) a info@pyjamasacademy.cz (pre ČR).

Modifikácia Portálu

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.

V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s používaním Portálu Užívateľom a obsahom na ňom umiestneným, nie je Užívateľ oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči spoločnosti Pyjamas Academy.

Záverečné ustanovenia

Sme oprávnení kedykoľvek postúpiť alebo previesť práva z týchto Všeobecných podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Užívateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Všeobecných podmienok používania na tretiu osobu bez nášho súhlasu. Užívateľ nie je oprávnený započítať akúkoľvek svoju pohľadávky voči nám bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Pyjamas Academy je oprávnená započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam Užívateľa.

Tieto Všeobecné podmienky používania, spoločne s ostatnými dokumentami na ktoré odkazujú, obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Užívateľom a Pyjamas Academy ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Užívateľom a Pyjamas Academy ohľadom používania Portálu.

Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Všeobecných podmienok používania z našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a takéto právo alebo nárok sme oprávnení si kedykoľvek uplatniť. Ak by niektoré ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania mali byť neplatnými už v čase ich vydania, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Všeobecných podmienok používania. Namiesto neplatných ustanovení Všeobecných podmienok používania sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Bez ohľadu na vyššie uvedené sme oprávnení akékoľvek správy a informácie doručovať Užívateľom aj prostredníctvom Portálu (napr. do schránky profilu, prostredníctvom notifikácií a podobne) a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného umiestnenia do schránky profilu alebo zobrazenia Užívateľovi.

Na základe týchto Všeobecných podmienok používania vzniká medzi Užívateľom a Pyjamas Academy zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Všeobecných podmienok používania alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Všeobecnými podmienkami používania alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Užívateľ aj Pyjamas Academy súhlasí s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.

Sme oprávnení tieto Všeobecné podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú podmienky účinné momentom ich zverejnenia na Portáli. V prípade ak Užívateľ s novým znením Všeobecných podmienok používania nesúhlasí je oprávnený svoje používanie Portálu ukončiť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@pyjamasacademy.sk (pre SR) a info@pyjamasacademy.cz (pre ČR).